Enough already with the celebrity anti-Trump PSAs | Washington Examiner